Jak se stalo již tradicí, probíhají na začátku školního roku v areálu školního Domova mládeže Adaptační dny. Letos se jich zúčastnilo 11 tříd. Program připravili metodici primární prevence a učitelé tělesné výchovy. Cílem AD je podpora nově vznikajícího třídního kolektivu, adaptace na nové školní prostředí, zasportování si.

Strategie předcházení školnímu neúspěchu

Minimální preventivní program 2021/2022

Informační leták

Mgr. Radka Chromá

V dubnu proběhly na naší škole přednášky Policie ČR, které měly za cíl seznámit naše studenty s problematikou užívání drog, extrémismu a dalších druhů kriminálního chování ve společnosti.

Přednášky vedli mluvčí Policie ČR por. Bc. Milan Bajcura a mjr. Mgr. Bc. Jiří Matzner z oddělení tisku a prevence. Studenty zaujaly nejen připravené prezentaci, ale i skutečné případy z jejich praxe.

Co nejvíce zaujalo jednotlivé studenty?

Dozvěděl jsem se trestně právní odpovědnost za držení jednotlivých druhů omamných látek. Byl jsem překvapen výší trestů za tyto přestupky.
Jakub Mottl /2ZN/

Mgr. R.Chromá

Na přelomu listopadu a prosince se uskutečnily přednášky v rámci plnění Minimálního preventivního programu školy pro školní r. 2014 – 2015. Byly akreditované a zařazené do projektu „Zlepšování rovných příležitostí dětí a mládeže v Jihočeském kraji", zajištovala je Theia o.p.s. Zúčastnili se jich žáci 3. ročníků oboru AM.

CAN (syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte) - dochází k různým formám týrání dětí svými rodiči nebo příbuznými (v ČR 1-2% dětí).
Jak lze CAN zjistit ve škole:

1. Změny v chování dítěte
2. Známky na těle dítěte

Školní poradenské pracoviště zajišťuje tvorbu a naplňování tzv. minimálního preventivního programu. Jedná se o program prevence sociálně patologických jevů u žáků školy, který zahrnuje různé preventivní akce, diskuze, a to jak v hodinách relevatních předmětů (např. občanské výchovy), tak mimo školu (např. beseda v kontaktním centru pro drogově závislé).