Diagnostika a servis silničních vozidel

ŠVP: Akreditace: MSMT-7008/2023-5 a MSMT-13363/2023-4, platnost do 31. 8. 2025

Kategorie oboru: VOŠ
Kód oboru: 23 - 45 - N / 03
Délka studia: 3 roky - denní a kombinované studium
Podmínky přijetí: úplné střední odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání, školné 3000/rok
Místo výuky: J. Š. Baara 2 a Skuherského 3, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Absolutorium, diplomovaný specialista v oboru


Popis oboru

Ve studijním programu vyššího odborného studia se teoreticky i prakticky připravují odborní pracovníci pro kvalifikovaný výkon náročných odborných činností v České republice i ve státech Evropské unie a prohlubuje dosažené vzdělání pro výkon konkrétních odborných činností. Studijní obor Diagnostika a servis silničních vozidel je orientován na nejnovější poznatky z oblasti silničních vozidel. Jeho cílem je, aby žáci získali technické znalosti a praktické dovednosti v oblasti automobilové diagnostiky, moderních konstrukcí vozidel, elektronických systémů a diagnostických zařízení. Absolventi získají znalosti z ekonomiky, obchodní a podnikatelské činnosti, marketingu a managementu a znalosti potřebné pro vykonávání řídící činnosti a provozování samostatné firmy. Absolventi rovněž získají potřebné odborné jazykové vzdělání.

Oblasti vzdělávacího programu:

Oblast jazykového vzdělání

Důraz je kladen na rozvoj odborných jazykových znalostí v oblasti automobilové techniky, dopravy a ekonomiky. Vzdělávání absolventů je realizováno v předmětu „Cizí jazyk“ v návaznosti na odborné technické a ekonomické předměty.

Oblast ekonomického vzdělání

Důraz je kladen na získání znalostí z oblasti ekonomiky podniku, marketingu a managementu, které jsou potřebné pro řídící práci na úrovni středního článků řízení podniku i řízení vlastní firmy.

Oblast komunikace

Absolventi si mají osvojit znalosti a techniky z oblasti psychologie a sociologie pro komunikaci se zákazníky, řízení pracovního kolektivu a pro komunikaci s vrcholovým managementem firmy. Důraz je kladen na rozvoj asertivity absolventů
Oblast odborných technických znalostí a dovedností
Absolventi mají získat vědomosti a praktické dovednosti v oblasti automobilové diagnostiky, diagnostických zařízení, moderní konstrukce vozidel a jejich elektronických systémů. Hlavní důraz je kladen na předměty „Silniční vozidla“, „Diagnostika a opravy silničních vozidel“ , „Autoelektronika“, a „Diagnostická měření“. Absolventi získají i nezbytný základ pro další sebevzdělávání, včetně studia v rámci celoživotního vzdělávání.

Oblast volitelných předmětů

Absolventi se mohou rozhodnout pro předměty, rozvíjející znalosti a dovednosti, potřebné pro řídící práci ve firmě, případně pro předměty, které souvisí s jejich odbornou technickou přípravou a dále ji rozvíjejí.

Souvislá odborná praxe

Umožňuje studentům aplikovat získané vědomosti a dovednosti v konkrétních auto- opravárenských a dopravních firmách.

Uplatnění

Profil absolventa je dotvářen školou podle potřeb a požadavků praxe s cílem zajistit maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Po úspěšném ukončení studia mají absolventi předpoklady pro práci v oblasti oprav automobilů jako technici, mistři a vedoucí pracovníci: v autoservisech a opravárenských firmách, ve stanicích technické kontroly, u obchodních firem v oblasti prodeje silničních vozidel, u výrobců silničních vozidel. Vzhledem ke své jazykové průpravě mohou nalézt uplatnění i u firem zahraničních.

Možnost dalšího studia

Studium na vysokých školách a školách univerzitního typu s technickým zaměřením. Například Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Strojní, bakalářské studium studijního programu Strojní inženýrství a magisterského studia studijního programu Strojní inženýrství (studijní obory: Stavba výrobních strojů a zařízení a Dopravní a manipulační technika).

Informace

Ke smlouvě mezi VOŠ, SPŠ automobilní a technickou České Budějovice a Fakultou strojní Západočeské univerzity v Plzni o uznávání výsledků studia na VOŠ a SPŠ v dalším studiu na FS ZČU

Program vyučovaného oboru, způsob a ukončení jednotlivých předmětů a seznam doporučené literatury je k nahlédnutí u příslušného zástupce ředitele školy.


Dokumenty