Zobrazit navigaci

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/24

Přijímací zkoušky pro čtyřleté studijní obory:

Termín podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení je 1. 3. 2023

Povinnou součástí přihlášky je potvrzení lékaře o tom, že uchazeč je schopen po zdravotní stránce studia zvoleného oboru.


Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury a Matematiky je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Termín konání příjímací zkoušky:

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a nástavbové studium 

13. dubna 2023 

14. dubna 2023 

10. května 2023 

11. května 2023 

Časový rozvrh konání didaktických testů jednotné příjímací zkoušky a další informace:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Druhé kolo PŘ pak bude vypsáno v nejbližším možném termínu.

Pro bližší informace mohou zájemci kontaktovat studijní oddělení, p. Tůmová, tel: 387 901 421

Kritéria pro přijetí

Dle zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, §60 odst.3, §83 odst. 3, §94 odst. 3, dle vyhlášky MŠMT č.353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímání ke vzdělávání ve středních školách a dle vyhlášky MŠMT č.10/2005 Sb., v platném znění, o vyšším odborném vzdělávání §2 odst. 6 a 7, se přijímací řízení koná: 

  1. Pro učební obory a obory VOŠ bez přijímacích zkoušek. 
  2. Pro studijní a učební obory s maturitou jsou přijímací zkoušky povinné pro absolventy ZŠ a pro zájemce o nástavbové studium. Budou přijati uchazeči s ukončeným základním vzděláním podle pořadí sestaveného na základě jejich výsledků z přijímacího řízení a studia na ZŠ.

Úprava podmínek přijímacího řízení Dle zákona č 561/2004 – školský zákon – v platném znění

  1. U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání školní přijímací zkoušky. Uchazečům bude, dle doporučení, navýšen časový limit zkoušky.
  2. Uchazeči (cizinci nebo občané České republiky, kteří se vzdělávají v zahraničí), na které se vztahuje § 20 odst. 4, nekonají na žádost školní přijímací zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Tento rozhovor proběhne před komisí jmenovanou ředitelem školy. Výsledkem bude klasifikační stupeň 1 až 5 , který bude převeden na body takto:
    1 = 50 bodů, 2 = 35 bodů, 3 = 20 bodů, 4 = 10 bodů, 5 = 0 bodů.

Výsledky přijímacího řízení

  1. Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu - Centrum zpřístupní výsledky jednotné přijímací zkoušky školám nejpozději 28. dubna 2023; ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole přijímacího řízení.
  2. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň po dobu 15 dnů.
  3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a již se uchazečům (u nezletilých uchazečům jejich zákonným zástupcům) nedoručují.
  4. U oborů vzdělání bez maturitní zkoušky ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala, jinak v termínu od 22. dubna do 30. dubna, pokud se školní přijímací zkouška nekonala; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Vzory tiskopisů přihlášek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává od 22. 11. 2016 aktualizované tiskopisy přihlášek s upraveným údajem „IZO školy“ na druhé straně tiskopisu. Již zveřejněné tiskopisy přihlášek pro školní rok 2016/2017, které na straně druhé obsahují údaj „RED IZO školy“, zůstávají v platnosti. Vyplňování údaje „IZO školy“ je pro uchazeče snazší, protože identifikátor „IZO školy“ vyplní uchazeč podle ročníkového vysvědčení, ze kterého pořizuje opis na přihlášku, kde je identifikátor uveden v záhlaví vysvědčení. Podklady k vyplnění identifikátoru „RED IZO“ obdrží uchazeči od školy, ve které žák ukončil povinnou školní docházku a která potvrzuje údaje z vysvědčení.

Přijetí žáka

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia a jiné než denní formy vzdělávání. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března 2023, v případě oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce. 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.