Podnikání - tříleté nástavbové studium

ŠVP: Podnikání

Kategorie oboru: Nástavbové studium
Kód oboru: 64 - 41 - L / 51
Délka studia: 3 roky dálkově
Podmínky přijetí: pro absolventy tříletých oborů středního vzdělání s výučním listem, přijímací zkouška se nekoná
Místo výuky: Lidická 31, České Budějovice
Způsob ukončení studia: Maturitní zkouška, která se skládá ze společné a profilové části


Popis celkového pojetí vzdělání v oboru

Nástavbové studium oboru podnikání je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání s výučním listem a je jednou z forem vzdělávání dospělých. Jeho cílem je rozvinout teoretické i praktické znalosti a dovednosti žáků, které získali v konkrétních učebních oborech a zvýšit jejich odbornou kvalifikaci na úroveň středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Požadavky na odborné vzdělávání a způsobilosti absolventů vycházejí z požadavků trhu práce na výkon středních technicko-hospodářských nebo manažerských funkcí a z potřeb týkajících se řízení malých a středních podniků, včetně řízení vlastní firmy. Odborné vzdělávání je realizováno v teoretickém vyučování v předmětech – ekonomika, účetnictví a daně, management a marketing, právo, písemná a elektronická komunikace.

Žáci tak v průběhu studia získají odborné vědomosti, dovednosti a postoje splňující kvalifikační požadavky potřebné pro výkon pracovních činnosti konkrétního povolání. Kromě toho získají i vědomosti, dovednosti postoje a hodnoty, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince a jeho aktivní zapojení do společnosti a pracovní uplatnění.

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti. Získané znalosti a dovednosti uplatní při řízení vlastní firmy, především v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v předcházejícím konkrétním učebním oboru. Zároveň je připraven zastávat pracovní pozici v zaměstnaneckém poměru na úrovni nižšího a středního managementu. Profil absolventa je školou dotvářen podle potřeb a požadavků praxe s cílem zajistit maximální uplatnitelnost absolventů na trhu práce.

Možnosti dalšího studia

Vysokoškolské studium příbuzných, především ekonomických oborů a studium na Vyšší odborné škole.


Dokumenty