Strojírenská výroba

ŠVP: Akreditace: č.j. 1727/2011-24, doplněné 3307/2017, platnost do 31. 8. 2023

Kategorie oboru: VOŠ
Kód oboru: 23 - 41 - N / 06
Délka studia: 3 roky - denní i kombinované studium
Podmínky přijetí: úplné střední odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání, školné 3000/rok
Místo výuky: J. Š. Baara 2 a Skuherského 3, České Budějovice
Způsob ukončení studia: absolutorium, diplomovaný specialista v oboru

Program vyučovaného oboru, způsob a ukončení jednotlivých předmětů a seznam doporučené literatury je k nahlédnutí u příslušného zástupce ředitele školy.

Popis oboru

Vzdělávací program Strojírenská výroba vychází z reálných potřeb znalostí a dovedností studentů vyšších odborných škol při jejich uplatňování na trhu práce v regionu. Připravuje studenty k tvůrčí technické práci ve strojírenských podnicích: v oblasti řízení, v projektování, konstruování strojních součástí a celků, přípravků a nástrojů apod., popř. v určování technologických postupů výroby a montáže a práci na technologických projektech. Po nezbytném, relativně nedlouhém zapracování se studenti mohou adaptovat i pro uplatnění v příbuzných oborech.

Oblasti vzdělávacího programu

Oblast jazykového vzdělávání

Jazykové vzdělávání pokračuje v rozvíjení komunikativních kompetencí studentů, učí je užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, sdělování a výměny informací z osobního a společenského života; rozšiřuje se a prohlubuje o rozvoj odborných jazykových znalostí v oblasti strojírenské výroby. Studenti si osvojí jazykové znalosti, potřebné pro komunikaci v technické oblasti a současně i pro orientaci v oblasti ekonomické a tak plní vedle všeobecně vzdělávací funkce i funkci odbornou. Jazykové vzdělávání směřuje ke komunikativním dovednostem (jazykový cíl), podporuje rozvoj kognitivních znalostí studentů, hlubší chápání zvoleného oboru studiem cizojazyčné odborné literatury (vzdělávací cíl) a rozšiřuje jejich celkový rozhled o multikulturní a sociokulturní poznatky, ovlivňuje rozvíjení jejich osobnosti a jejich začleňování do společenských struktur, napomáhá vytváření či ovlivňování postojů studentů - vzájemnému porozumění, toleranci a demokratickému občanství; posiluje získané návyky a myšlenkové postupy vedoucí k samostatné duševní práci a efektivnímu studiu cizích jazyků. Znalost cizího jazyka slouží ke zprostředkovanému poznání jiných kultur a jiného společenského života a vzbuzuje zájem o kulturu zemí studovaného jazyka a o setkávání a spolupráci s nositeli cizího jazyka.

Oblast ekonomického vzdělávání

V této oblasti je kladen důraz především na získávání znalostí z oblasti podnikové ekonomiky, marketingu a managementu a znalostí práva, potřebných pro úspěšnou řídicí práci na úrovni středního článku řízení podniku, popř. řízení vlastní firmy.

Oblast komunikace

V oblasti komunikace je cílem jednak osvojení základních znalostí a technik z oblasti psychologie a sociologie, využitelných především pro komunikaci s obchodními partnery, se zákazníky, pro řízení pracovního kolektivu a pro komunikaci s vrcholovým managementem firmy. Dalším cílem je osvojení technik grafické komunikace, tj. čtení a vytváření výkresů strojních součástí a celků, popř. další technické dokumentace. Nepominutelné jsou i dovednosti komunikace s prostředky výpočetní techniky a vytváření různých druhů dokumentů, získávání nejrůznějších informací a komunikace s obchodními partnery prostřednictvím této techniky. Při vzdělávání v této oblasti je věnována patřičná pozornost i rozvoji asertivity studentů.

Oblast odborných technických znalostí a dovedností

Studenti získají vědomosti a praktické dovednosti v oblasti strojírenské výroby. Poznají druhy technických materiálů, jejich zpracování a použití, seznámí se s konstrukčními výpočty a s navrhováním strojních součástí a celků, s jednotlivými technologiemi strojírenské výroby, potřebným strojním zařízením, nářadím, nástroji a pomůckami. Studenti získají i nezbytný základ pro další sebevzdělávání, včetně studia v rámci celoživotního vzdělávání.Odborné technické vědomosti a dovednosti mohou být zčásti směrovány k posílení kompetencí, směřujících buď do oblasti konstrukce, nebo do oblasti technologie. Děje se tak zařazením volitelných vyučovacích předmětů (využitím disponibilních hodin v rámci učebního plánu), resp. navýšením počtu hodin vybraných stávajících vyučovacích předmětů (opět v rámci využití disponibilních hodin).

Oblast bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Výchova k bezpečnosti práce a ochrany zdraví vychází z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Absolventi jsou seznámeni:

  • s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
  • s protipožárními předpisy,
  • s technologickými postupy,
  • s používáním technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,
  • se zásadami používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů.

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit ve strojírenských firmách jako konstruktéři, projektanti, technologové, technici v útvarech péče o strojní zařízení a útvarech řízení jakosti, jako pracovníci řízení výroby na různých stupních apod. Mohou se uplatnit i v nestrojírenských firmách, zejména v útvarech péče o strojní zařízení, jako pracovníci řízení výroby apod.

Možnost dalšího studia

Zřízení konzultačního střediska ZČU na naší škole - Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta Strojní zřídí na naší škole od školního roku 2006/2007 konzultační středisko pro kombinovanou formu bakalářského studia studijního programu Strojní inženýrství a magisterského studia studijního programu Strojní inženýrství (studijní obory: Stavba výrobních strojů a zařízení a Dopravní a manipulační technika). V jednání se ZCU – FAKULTOU STROJNÍ je prostupnost studijních programů VOŠ – oborů Diagnostika a servis silničních vozidel a Strojírenská výroba s odborně zaměřenými studijními programy na Fakultě Strojní ZCU v Plzni.

Dokumenty